kalendarium

Wtorek, 2018-07-17

Imieniny:

Aleksego, Bogdana
menu
ankieta

Jaki rodzaj książek lubisz czytać?

Pokaż wyniki
newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 267167 osób
 • Do końca roku: 167 dni
 • Do wakacji: -25 dni
Logo BIP

Rekrutacja do szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja do szkoły

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Od 01 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15:00 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, które można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w kancelarii
  u dyrektora szkoły.
 • Do 30 marca 2018 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły zgodnie z art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 • Do 03 kwietnia  2018 r.  do godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 04 kwietnia 2018 r. do 06.04.2018 r. r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • Do 09 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych.


ZASADY  REKRUTACJI  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim* przyjmowane
są z urzędu. Rodzice  dziecka ( prawni opiekunowie ) składają druk zgłoszenia do klasy pierwszej
 w sekretariacie szkoły.

* obwód szkoły: Biórków Mały, Biórków Wielki, Polekarcice /bez nr 61 do 70/, Wroniec od nr 12/    do , Wronin, Zielona.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem  Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim  mogą zostać przyjęte do szkoły  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli  pozwolą  na to warunki organizacyjne.  Rodzice dziecka ( prawni opiekunowie ) składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

Dla kandydatów spoza obwodu szkoły będą brane pod uwagę kryteria rekrutacji ustalone przez organ prowadzący, czyli Urząd Gminy Koniusza. Tu każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów:

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Koniusza

50 pkt

 

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole wchodzącej w skład zespołu co szkoła rekrutująca

 

10 pkt

 

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole wchodzącej w skład zespołu co szkoła rekrutująca

 

7 pkt

 

4.

Diagnoza przedszkolna wskazuje wysoki poziom opanowania wymagań programowych edukacji przedszkolnej

 

2 pkt

 

3. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli  rodzice ( prawni opiekunowie) powinni zawiadomić
o tym sekretariat szkoły obwodowej.

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZOLNY

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Naborem na nowy rok szkolny objęte są dzieci w wieku od 3do 6 lat.
 3. Dzieci, które ukończyły 2.5 roku, mogą być przyjęte do przedszkola tylko w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

1. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Biórkowie Wielkim kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmuje się obligatoryjnie.

2. W przypadku większej liczby ww. kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące tzw. kryteria obowiązkowe, które mają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. W sytuacji, gdy kandydaci w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskują równorzędne wyniki, a przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, czyli Urząd Gminy Koniusza. Tu każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów.

 

 

1.

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

 

40 pkt

 

2.

Kandydat, którego obydwoje rodzice pracują (zawodowo lub w gospodarstwie rolnym)

Załącznik: dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców, opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

15 pkt

3.

Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik: zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

10 pkt

 

4.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do placówki rekrutującej

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów.

 

8 pkt

 

5.

Kandydat zgłoszony na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej ze względu na potrzeby rodziny

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

 

6 pkt

 

6.

Kandydat, którego jedynie jeden rodzic pracuje zawodowo lub w gospodarstwie rolnym

Załącznik: dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców, opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

4 pkt

 

 

 

4. Rodzic ubiegający się o przyjęcie kandydata składa do dyrektora szkołyWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5. Do Wniosku rodzic obowiązany jest dołączyć dokumenty - oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa wyżej(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym).

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

Terminy składania dokumentów:

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
 • Od 01 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.do godz. 15:00 składanie wniosku do przedszkola wraz z załącznikami, które można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w kancelarii
  u dyrektora szkoły.
 • Do 09 kwietnia 2018 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola zgodnie z art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 • Do 10 kwietnia  2018 r. do godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 11 kwietnia 2018 r. do 13.04.2018 r. r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • Do 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek, zgłoszenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pesel dziecka,
 • dowód osobisty rodziców/prawnych opiekunów,

Uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne. Rodzice Ucznia deklarują jego uczestnictwo w lekcjach religii w formie pisemnego oświadczenia.**

** (Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w  publicznych przedszkolach i szkołach z póz. zm.)

 

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim

Biórków Wielki 111 -  numer telefonu - 123869007

strona internetowa: http://www.zsbiorkow.szkolnastrona.pl/

 

 

Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl