kalendarium

Niedziela, 2017-12-17

Imieniny:

Jolanty, Łukasza
menu
ankieta

Jaki rodzaj książek lubisz czytać?

Pokaż wyniki
newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 244738 osób
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 187 dni
Logo BIP

Rekrutacja do szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja do szkoły

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Termin rekrutacji: od 03.04.2017 r. do 18.04.2017 r.

ZASADY  REKRUTACJI  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim * przyjmowane
są z urzędu. Rodzice  dziecka ( prawni opiekunowie ) składają druk zgłoszenia do klasy pierwszej
 w sekretariacie szkoły.

* obwód szkoły: Biórków Mały, Biórków Wielki, Polekarcice /bez nr 61 do 70/, Wroniec od nr 12/    do , Wronin, Zielona.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem  Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim  mogą zostać przyjęte do szkoły  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli  pozwolą  na to warunki organizacyjne.  Rodzice dziecka ( prawni opiekunowie ) składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Dla kandydatów spoza obwodu szkoły będą brane pod uwagę kryteria rekrutacji  ustalone przez organ prowadzący, czyli Urząd Gminy Koniusza. Tu każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów:

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Koniusza

50 pkt

 

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole wchodzącej w skład zespołu co szkoła rekrutująca

 

10 pkt

 

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole wchodzącej w skład zespołu co szkoła rekrutująca

 

7 pkt

 

4.

Diagnoza przedszkolna wskazuje wysoki poziom opanowania wymagań programowych edukacji przedszkolnej

 

2 pkt

 

3. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim, zapisanych do innych szkół lub przedszkoli  rodzice ( prawni opiekunowie) powinni zawiadomić
o tym sekretariat szkoły obwodowej.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek, zgłoszenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pesel dziecka,
 • dowód osobisty rodziców/prawnych opiekunów,
 • oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu woli udziału dziecka w lekcjach religii

 


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

(oddział przedszkolny)

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Naborem na nowy rok szkolny objęte są dzieci w wieku od 3do 6 lat.
 3. Dzieci, które ukończyły 2.5 roku, mogą być przyjęte do przedszkola tylko w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

1. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Biórkowie Wielkim kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmuje się obligatoryjnie.

2. W przypadku większej liczby ww. kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące tzw. kryteria obowiązkowe, które mają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. W sytuacji, gdy kandydaci w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskują równorzędne wyniki, a przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, czyli Urząd Gminy Koniusza. Tu każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów.

 

1.

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

 

40 pkt

 

2.

Kandydat, którego obydwoje rodzice pracują (zawodowo lub w gospodarstwie rolnym)

Załącznik: dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców, opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

15 pkt

3.

Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik: zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

10 pkt

 

4.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do placówki rekrutującej

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów.

 

8 pkt

 

5.

Kandydat zgłoszony na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej ze względu na potrzeby rodziny

Załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

 

6 pkt

 

6.

Kandydat, którego jedynie jeden rodzic pracuje zawodowo lub w gospodarstwie rolnym

Załącznik: dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców, opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

4 pkt

 

4. Rodzic ubiegający się o przyjęcie kandydata składa do dyrektora przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5. Do Wniosku rodzic obowiązany jest dołączyć dokumenty - oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa wyżej(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym).

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

Terminy składania dokumentów:

 • Od 27 marca 2017r. do 07 kwietnia 2017r. składanie wniosku do przedszkola wraz
  z załącznikami, które można pobrać na stronie internetowej przedszkola lub w kancelarii
  u dyrektora przedszkola.
 • Do 12 kwietnia weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola zgodnie z art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 • Do 26 kwietnia  2017r do godz: 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 27 kwietnia 2017 r. do 02 maja 2017 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • Do 05 maja 2017 r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim

Biórków Wielki 111 -  numer telefonu - 123869007

strona internetowa: http://www.zsbiorkow.szkolnastrona.pl/

 

Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl